סינטה בר אקספרס  - מועדון חברים
תקנון מועדון חברים מבית קבוצת סינטה בר

מבוא

מועדון חברים השייך לקבוצת סינטה בר הכולל את הסניפים הבאים של מסעדות סינטה בר אקספרס:

1. אקספרס בשער הצפון, קריית אתא  

2. אקספרס חיפה, איישטיין 139, חיפה

(להלן: "מועדון הלקוחות") הוקם ומנוהל על ידי סינטה בר בע"מ (להלן: "סינטה בר").

1. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי זכאותו של יחיד המבקש להצטרף למועדון הלקוחות ואת תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות סניפי סינטה בר אקספרס המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות, והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

2. ההצטרפות למועדון הלקוחות כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי סינטה בר.

3. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף כחבר למועדון הלקוחות ומקבל לידיו כרטיס חבר או מס' כרטיס דיגיטלי נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם.

4. למחזיק כרטיס חבר או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או שינויים בהם. הנהלת קבוצת הסינטה בר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הנהלת קבוצת הסינטה בר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.

6. הנהלת קבוצת הסינטה בר שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות בכל עת שרלונטיות למימוש בסניף אחד בלבד מתוך הרשת.

7. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן באתר הרשמי של המסעדה בכתובת: www.sinta-express.co.il

 להלן ("אתר החברה")  וניתן יהיה לקבלו גם בפניה בכתב להנהלת החברה.

8. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.

החברות במועדון הלקוחות

8. חבר מועדון הלקוחות הנו מי שזכאי להחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה בכרטיס תקף של מועדון הלקוחות (להלן:"כרטיס חבר").

9. זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים (לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים או תאגידים) אשר הינם מעל לגיל 18 שנים, המנצלים את חברותם לשימוש פרטי, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו ושילמו דמי חבר (כהגדרתם להלן) למועדון הלקוחות. הנהלת קבוצת הסינטה בר תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

10. עם שליחת טופס הבקשה הדיגיטלי להצטרף למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות לקבוצת הסינטה בר בעצמה ו/או באמצעות גורמים שלישיים עימם תשתף פעולה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS). ניתן להצטרף למועדון באמצעות טופס הצטרפות דיגיטלי בעת ביקור במסעדה/ דרך האתר ו/או בפניה להנהלת הקבוצה. עם רישום פרטיו של חבר במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליו בכל עת מידע בדבר שירותיה, לרבות הודעות בנוגע לפעילות המועדון, שינויים בתקנון ו/או בהטבות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה מצדדים שלישיים לצורך משלוח לחברי המועדון. באם אין ברצונו של חבר להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל מידע כאמור ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לקבוצת הסינטה בר. באישור תקנון זה או בקבלת כרטיס החבר או מס כרטיס חבר  מסכים חבר המועדון לכך שיישלחו אליו מידע והצעות שונות בדיוור ישיר.

11. החברות במועדון הלקוחות הינה חינמית ואינה נושאת עלות כלל!

12. החברות והזכויות על פיה תקפות לבעל הכרטיס בלבד, אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות.

13. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את קבוצת סינטה בר בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL) מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר, באמצעותו יכולה הקבוצה ליצור עמו קשר ולעדכנו בדבר שינויים, הטבות ומבצעים שונים.

14. כרטיס החבר הינו דיגיטלי בלבד ומוצמד לו מספר סידורי אישי.

15. כרטיס החבר הנו אישי אינו ניתן להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

16. הנהלת קבוצת הסינטה בר תהיה רשאית לדרוש מחבר המועדון להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר הן לצורך צבירת נקודות והן למימוש נקודות ותהא אף רשאית לשלול שימוש בכרטיס ו/או להחרימו במידה ותסבור כי השימוש בכרטיס הינו בניגוד לאמור בתקנון זה ללא כל הסברים מצידה...

למען הסר ספק הנהלת הקבוצה תהיה רשאית לסרב לממש נקודות ו/או הטבות ללא הצגת תעודה מזהה.

17. כרטיס חבר יהא תקף לזמן בלתי קצוב מיום שאושרה ההצטרפות למועדון הלקוחות.

18. בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל, הנהלת קבוצת סינטה בר תיזום מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים אלו, יפנו אל חבר מועדון הלקוחות אותם גופים שלישיים באופן ישיר. חבר אשר יביע התנגדותו לפניה כאמור של אותו גורם שלישי, יהיה רשאי להודיע על כך להנהלת קבוצת סינטה בר בכתב בדואר רשום ו/או בפקס, ועם קבלת הודעתו לא יופנו אליו גופים שלישיים.

19. הנהלת המועדון רשאית לחסום את כרטיס החבר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בכרטיס החבר. ללא הודעה מוקדמת.

 

עלות ההצטרפות למועדון הלקוחות

20. ההצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום דמי חבר (לעיל ולהלן: "דמי החבר")

ותוקף החברות במועדון הינו לתקופה בלתי קצובה.
21. מובהר כי הנהלת קבוצת הסינטה בר תהא רשאית לשנות את דמי החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ביטול החברות במועדון הלקוחות

22. כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום ו/או פקס על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות, אך לא רק, על זכותו לקבלת ההטבות שנצברו על הכרטיס, כמפורט בתקנון זה להלן ההטבות

23. השימוש בכרטיס חבר מועדון הלקוחות לא יעניק לחבר מועדון הלקוחות כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה, אלא אם הודיעה קבוצת סינטה בר אחרת .

24. המחזיק בכרטיס חבר מועדון הלקוחות ייהנה מהטבות כלהלן:

1. צבירת נקודות מועדון בשווי המהווה 5 אחוזים (5%) ממחיר הנטו של הקניה. הצבירה תתאפשר החל מהקניה הראשונה. לדוגמא חשבון של 120₪ נטו יקנה לחבר המועדון 6 נקודות מועדון שיצברו לכרטיסו. שווי כל נקודה למימוש הינו 1₪, והיא ניתנת למימוש ברכישה הבאה בלבד. מימוש נקודות צבורות יהיה על פי התנאים שבתקנון זה להלן. ההטבה לא תקפה על דמי משלוח.

2. הטבת יום הולדת – חבר מועדון יהיה זכאי להטבה חד פעמית של המבורגר קלאסי מתנה ללא תוספות הכרוכות בתשלום על ההמבורגר או לצד ההמבורגר למימוש במסעדות אקספרס במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום ההולדת שלו, כפי שעודכן בטופס ההצטרפות. ההטבה ניתנת למימוש חד פעמי בלבד. ההטבה אינה ניתנת למימוש במעמד ההצטרפות למועדון, אלא רק החל מהרכישה הבאה.  

3. חבר מועדון בעל 30 הזמנות נפרדות בתקופת זמן של חצי שנה יקבל מעמד של VIP . בעת ביצוע ההזמנה ה-31 יהיה הלקוח זכאי להטבה חד פעמית של 1+1 על מבחר המיוחדים מאיתנו (תקף ל-30 יום מרגע ההזמנה ה-30).

 

תנאי מימוש ההטבות ומגבלות

25. תנאי מימוש ההטבות יהיה כפוף לתנאים ולמגבלות שלהלן:

1. חבר מועדון זכאי לקבל הטבות המוקנות לחבר מועדון בגין אירוח במסעדה, משלוח או איסוף עצמי TA. אין כפל הטבות או הנחות. מימוש נקודות הינו ללא הגבלה לפי כמות הנקודות הצבורות .

2. בפרסומים לחברי מועדון הלקוחות בלבד, ההנחה ו/או המבצע יהיו בהתאם לפרסום בלבד!

3. חבר מועדון הלקוחות רשאי לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1₪ לנקודה.

4. השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה שלאחר צבירת הנקודות ולא ניתן לנצל נקודות אשר נצברו באותה רכישה.

5. לא ניתן יהיה לקבל זיכוי כספי בגין הנקודות שנצברו והנקודות תשמשנה אך ורק לשם מתן הנחות ברכישת אירוח במסעדות הקשורות במועדון.

6. במקרה וחבר מועדון הלקוחות ניצל יותר נקודות מאלו שנצברו לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית קבוצת סינטה בר לקזז מיתרת הנקודות של הלקוח החזר כספי בערך של 1₪ לנקודה בנקודות ולחבר מועדון הלקוחות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זה. במקרה ובו קיימת יתרת נקודות שלילית תהא רשאית קבוצת סינטה בר לקבל החזר כספי לפי יחס של 1₪ לנקודה.

7. ניתן לצבור עד מקסימום 50 נקודות פר עסקה לחבר מועדון

8. אם הלקוח הגיע לצבירה של 300 נקודות, לא יוכל לצבור עוד עד שיתחיל לממש.

26. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר מועדון הלקוחות ואינן ניתנות להעברה לכרטיס חבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.

27. ההטבות יינתנו לזכות החבר אך ורק עם הצגת כרטיס / מספר חבר מועדון או בהצגת תעודת זהות במקרים של כרטיס מועדון דיגיטלי, בעת הרכישה. על החבר להודיע על חברותו בזמן הרכישה ולהציג כרטיס ו/או תעודת זהות כאמור בעת ביצוע הרכישה.  

28. אם לדעת חבר מועדון הלקוחות הוא זכאי לקבל הטבות עבור רכישה מסוימת, אשר לא נצברו / זוכו מחשבונו, עליו לפנות בכתב, למועדון הלקוחות, בדואר רשום ובצירוף העתק נאמן למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית ומסמכים כאמור, תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור.

 

שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן

29. קבוצת הסינטה בר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות בכל עת, בהתאם לפרסומים שתבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי. קבוצת הסינטה בר לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות איזה מאמצעי הפרסום, כאמור בסעיף ‎30 לתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת סינטה בר.

30. הנהלת קבוצת הסינטה בר תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש בת שלושים (30) יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בסעיף ‎30 לתקנון זה. היה ותופסק פעילות מועדון הלקוחות כאמור לעיל, הרשת תמשיך לכבד הטבות הצבורות בכרטיסי החבר עד לתום תוקף הכרטיס (מבלי שתהיה זכות לצבירת הטבות נוספות).

31. תוקף הנקודות שנצברו בחשבונו של חבר מועדון הלקוחות הינו עד ליום סיום חברותו במועדון הלקוחות.

 

דרכי פרסום של המועדון לקוחות

32. הודעות מועדון לקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון לקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת קבוצת סינטה בר לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או בדמי החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון לקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אתר האינטרנט של קבוצת הסינטה בר ו/או בכל דרך פרסום כפי שקבוצת הסינטה בר תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחבר מועדון הלקוחות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.

33. מובהר בזאת, כי מועדון הלקוחות הינו מועדון המופעל גם באמצעות האינטרנט ובכוונת מועדון הלקוחות לשלוח את המידע לחברים לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידם בעת ההרשמה על גבי טופס ההרשמה. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת, כאמור בסעיף ‎32 לעיל.

 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

34. קבוצת סינטה בר תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת קבוצת סינטה בר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך קבוצת סינטה בר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים זדוניים של צד שלישי ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת הנתונים אשר מסר בעת שהצטרף למועדון במקרה כאמור לעיל.

35. קבוצת סינטה בר תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות ואמצעי התקשורת אותם מסרו במועד ההצטרפות ו/או במועד מאוחר יותר, על מנת ליידע את החברים במועדון הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תעביר החברה את פרטי החברים במועדון הלקוחות או כל מידע אחר המזהה אותם באופן אישי לצד שלישי ללא הסכמתם מראש.

 

דין חל וסמכות שיפוט

36. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין, נושא או מחלוקת הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

37. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את קבוצת סינטה בר ו/או מי מטעמה, לרבות בעליה ו/או מנהליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון הלקוחות וחברתו תבוטל.

 

שונות

38. עם הקמת מועדון לקוחות זה, לא יהיה כל תוקף לכל התקשרויות ו/או התחייבויות הקודמות להקמתו של מועדון לקוחות זה, אם ובכלל שנעשו בין המתקשר חבר מועדון הלקוחות לבין הנהלת קבוצת הסינטה בר על ידי מי מנציגיה.

39. כל השתהות של קבוצת הסינטה בר בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של קבוצת הסינטה בר מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

40. קבוצת הסינטה בר רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

41. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.

42. השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.

43. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

 

יצירת קשר עם המועדון

44. בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות במייל ל- aviranswisa123@gmail.com

או לכתובת: נתיב האור 1 חיפה או  לטלפון: 04-8111126  בין הימים א'-ה'

בין השעות 09:00-17:00.